Zawarta w dniu [data rezerwacji] w Bielsku Białej

pomiędzy:

Markiem Dudkiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą „Firma Twomark Sport Marek Dudkiewicz”, z siedzibą przy ul. Cieszyńskiej 429; 43-300 Bielsko-Biała, REGON: 240024799;  NIP 6271728047.

Strona jest reprezentowana przez kierownika sklepu, Marka Dudkiewicza, i zwana w dalszej części umowy „Wynajmującym”

a

Panem/Panią: [Twoje imię]

Ulica, numer domu, numer lokalu zamieszkania: [Twój adres]

Kod pocztowy, miejscowość zamieszkania: [kod] [miasto]

Numer i seria dowodu osobistego: [Twój numer dowodu]

zwanym/zwaną w dalszej części umowy – „Najemcą”.

§ 1

 1. Wynajmujący oświadcza, że jest właścicielem ruchomości w postaci ROWERU będącego przedmiotem wynajmu dokonanego przez Najemcę za pomocą serwisu internetowego Twomark Sport. o numerze ramy i o wartości w złotych polskich określonych w załączniku nr 1, stanowiącym integralną część umowy (przedmiot niniejszej umowy).
 2. Wynajmujący oświadcza, że wynajmuje opisany w pkt. 1 przedmiot najmu na okres określony przez Najemcę podczas dokonywania rezerwacji za pomocą serwisu internetowego Twomark Sport, a najemca natomiast oświadcza, że wyraża na tę czynność zgodę.
 3. Kwota wynajmu za ww. wymieniony okres została określona i zapłacona przez Najemcę za pomocą serwisu internetowego Twomark Sport.
 4. Każde odstępstwo od uzgodnionego terminu powinno być wcześniej zaakceptowane przez Wynajmującego. W innym przypadku Wynajmujący jest upoważniony do przejęcia (odebrania) przedmiotu niniejszej umowy i do obciążenia Najemcy za dodatkowe użytkowanie.
 5. Wynajmujący nie przejmuje odpowiedzialności  za straty spowodowane awarią roweru.
 6. Warunkiem najmu jest uiszczenie kaucji w wysokości 500 zł (pięćset złotych) płatnych gotówką.
 7. Kaucja stanowi gwarancję zabezpieczającą właściwe wywiązanie się z umowy; w przypadku jej niedopełnienia będzie formą odszkodowania.
 8. Zwrot kaucji nastąpi w momencie końca obowiązywania niniejszej umowy.
 9. Wynajmujący może odmówić wynajęcia roweru bez podania przyczyny w tej sytuacji zapłata za rezerwację zostanie Najemcy zwrócona.

§ 2

Najemca zgadza się na przechowanie jego danych osobowych w dokumentach wynajmującego w celach niezbędnych do zawarcia umowy. W przypadku niewywiązania się z płatności, bądź przedstawienia fałszywych dokumentów, jego dane personalne zostaną przesłane do kartoteki osób zastrzeżonych.

§ 3

 1. Najemca zobowiązany jest:
  a) do zwrotu przedmiotu najmu w czystości, ewentualne do opłacenia u wynajmującego „usługi mycia” w/g obowiązującego cennika;
  b) do zgłoszenia sprzedającemu ewentualnych uszkodzeń przedmiotu najmu i pokrycia kosztów ich naprawy;
  c) do zwrotu pełnej wartości przedmiotu najmu wyrażonej w złotych polskich w przypadku jego utraty, trwałego uszkodzenia lub zniszczenia (pełna odpowiedzialność najemcy). Podstawą do ustalenia wartości przedmiotu najmu jest cennik producenta przedmiotu najmu obowiązujący w momencie wystąpienia zdarzenia;
  d) w przypadku wypadku lub kradzieży Najemca zobowiązany jest powiadomić policję i nalegać, aby wypadek lub kradzież były przez policję odnotowane. Wynajmujący powinien być niezwłocznie poinformowany o wypadku lub kradzieży. Dowody (świadkowie, ślady) winny być zabezpieczone, nazwiska i adresy osób uczestniczących w wypadku winny być spisane. Należy zrobić wszystko, co pomogłoby w ustaleniu przyczyn wypadku lub kradzieży i ich chronologii. Najemca nie powinien dokonywać żadnych działań na własną rękę, nie powinien ustalać sam odpowiedzialności za wypadek, płacąc pieniędzy celem ewentualnego zatuszowania sprawy pod rygorem odebrania kaucji zwrotnej;
  e) do zabezpieczenia przedmiotu najmu przed kradzieżą;
  f) podczas okresu najmu Najemca powinien regularnie sprawdzać zaciski hamulcowe i kół, ciśnienie opon oraz połączenia śrubowe. Niezastosowanie się do powyższego czyni Najemcę winnym za każdą szkodę wynikającą z zaniedbania.
 2. Najemca będzie korzystał z przedmiotu najmu w następujący sposób:
  a) Obowiązkowe jest użytkowanie przedmiotu najmu w kasku rowerowym.
  b) Korzystanie z przedmiotu najmu według obowiązującego kodeksu drogowego.
 3. Najemca chcąc jakkolwiek zmienić ww. sposób korzystania z przedmiotu najmu, obowiązany jest bezwzględnie uzyskać pisemną zgodę Wynajmującego.
 4. Najemca nie może oddać przedmiotu najmu w całości ani w części osobie trzeciej do bezpłatnego lub płatnego (podnajem) używania bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego.

§ 4

 1. Najemcy nie wolno:
  a) Dokonywać jakichkolwiek zmian, ulepszeń i napraw w przedmiocie najmu;
  b) Zabrania się uczestnictwa wykorzystując przedmiot najmu w imprezach sportowych, zawodach;
  c) Zabrania się użytkowania przedmiotu najmu przez osobę znajdującą się pod wpływem alkoholu, narkotyków, lekarstw, po których użyciu zabrania się prowadzenia pojazdów i innych środków odurzających.

§ 5

 1. Wynajmujący jest uprawniony do rozwiązania niniejszej umowy (bez zachowania terminów wypowiedzenia) w trybie natychmiastowym (z jednoczesnym natychmiastowym obowiązkiem Najemcy do zwrotu Wynajmującemu przedmiotu najmu) w przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia postanowień umowy, a w szczególności obowiązków i zakazów usankcjonowanych w § 3 i 4 niniejszej umowy.
 2. Niezależnie od uprawnienia Wynajmującego uregulowanego w ust. 1, w przypadku niewykonania, bądź nienależytego wykonania zobowiązań lub zaniechań Najemcy, przewidzianych w treści niniejszej umowy, Najemca zapłaci z tego tytułu na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości do 20% (słownie: dwudziestu procent) wartości przedmiotu najmu wymienionej w § 1 ust. 1 umowy, za każdorazowe naruszenie umownych zobowiązań Najemcy.
 3. Zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 2., nie pozbawia Wynajmującego prawa do dochodzenia od Najemcy odszkodowania przenoszącego wartość zastrzeżonej kary umownej.

§ 6

Najemca obowiązany jest wydać (zwrócić) Wynajmującemu przedmiot najmu w ostatnim dniu obowiązywania niniejszej umowy w umówionej godzinie w siedzibie Wynajmującego, w stanie nie pogorszonym – względem opisanego w „Protokole zdawczo-odbiorczym” – oraz umożliwiającym sprawdzenie stanu technicznego przedmiotu najmu.

§ 7

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie, a dotyczących jej przedmiotu, zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.
 2. Zmiany niniejszej umowy, a także jej uzupełnienia, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

Wszelkie spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy strony rozstrzygać będą polubownie, a w razie braku porozumienia, dla rozstrzygania sporów właściwym będzie sąd powszechny, ustalony według siedziby Wynajmującego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pobierz wzór umowy w formacie PDF.